The Outpost

تالون آخرین بازمانده از نسل بلک‎بلادز می‎ باشد که به دنبال قاتلان خانواده‎اش و کشف قدرت‎ هایش است. او باید یاد بگیرد که چگونه برای دفاع و مبارزه از قدرت‎ هایش استفاده کند و ...