Katla

این سریال روایتگر گسستن انسان ها در زمان و در مواجهه با خویشتن است. زمانی که نمی گذرد بلکه فقط تکرار می شود. یک سال پس از فوران شدید آتشفشان زیر یخچال کاتلا، صلح و آرامش در شهر کوچک به طرز چشمگیری بر هم می خورد ...