A Million Little Things

جمعی از دوستان صمیمی، پس از مرگ غیرمنتظره یکی از اعضای گروهشان، به شدت اندوهگین می شوند. در ادامه، آنها تلاش می کنند که با غم از دست دادن دوستشان کنار بیایند و زندگی عادی خود را از سر گیرند و ...