A Teacher

ماجرای ارتباط پیچیده بین معلم مدرسه ای در تگزاس به نام کلر واتسون و یک دانش آموزش به نام اریک واکر است که ...