Jupiter’s Legacy

نسل اول ابرقهرمانان تقریباً یک قرن دنیا را در امان نگه داشته اند. اکنون فرزندان آن ها باید در یک درام حماسی که ده ها سال در آن پیمایش می کند و پویایی خانواده، قدرت و وفاداری را دنبال می کنند، به ارث خود برسند و ...